Diskussion rapport

diskussion rapport

Detta är kärnan i rapporten och är det längsta avsnittet. Det består av en redogörelse för ditt arbete och hur du kommer fram till dina resul- tat. Uppläggningen kan variera beroende på ämne och syfte. Exempelvis kan den bestå av. • Teoribakgrund. • Experiment (mätningar, simuleringar). • Resultat. • Diskussion (jämförelse. Diskussion/slutsats. Utvärdering. 3. 4. Källförteckning. 4. Otryckta källor. 4. Internet. 4. Intervju. 4. TV-program. 4. Tryckta källor. 4. Litteratur. 4. Tidningar och tidskrifter. 4. Bilagor. 4. Faktaruta om formalia. Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan en mall. I denna sektion diskuteras och tolkas resultatet, och det är tillåtet att inkludera personliga reflektioner. I diskussionsdelen bör du försöka svara på följande frågor: Stämde din hypotes? Varför/v (). diskussion rapport

Diskussion rapport - ska

Då är det viktigt att du tydliggör för läsaren att du kontrollerat att den våg du använder är korrekt inställd, att den visar ett tillräckligt exakt resultat, att du nollställt vågen mellan varje mätning och att miljön du arbetar inte orsakar några felkällor. Uppsatsen fokuserar sedan helt på att besvara denna eller dessa frågeställningar. Vid behov kan en ordlista ingå i rapporten. Man skall ange datum för när materialet hämtades om publiceringstid saknas eller om det är troligt att materialet kan komma att förändras eller uppdateras. Vad betyder resultaten för de praktiska verksamheter du undersökt om du undersökt sådana?

Diskussion rapport Video

Vetenskaplig rapport - Resultat Uppsatsen fokuserar sedan helt på att besvara denna eller dessa frågeställningar. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Har motor sport till exempel genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som framkommit i genomförda intervjuer, utan att tolka kylie jenner sextape värdera informanternas utsagor. I syftet beskriver du i en eller två meningar din avsikt och målsättning med arbetet. Beroende på diskussion rapport av din text ingår bakgrunden ibland i inledningskapitlet och står ibland som ett eget kapitel. Med material menas både anna och emil, ämnen t.